top of page

Intern reglement - Algemene voorwaarden

 1. Army Camp editie 2022 gaat door van 7 tot en met 9 oktober 2022 in het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, 2850 Boom.
   

 2. De deelname aan het Army Camp bedraagd 6 euro. Elke deelnemer is gehouden zich ten laatste bij aankomst in te schrijven. Door hun inschrijving aanvaarden alle deelnemers het onderhavig reglement en verbinden zij zich ertoe zich hieraan te houden. Voor zij die inschrijven inclusief de optioneel aangeboden maaltijden moeten we de inschrijving ontvangen uiterlijk op 9 september 2022.
   

 3. De deelname is uitsluitend voorbehouden aan de ingeschreven deelnemers. Beslissingen tot deelname worden genomen door de organisatoren, zonder hierover uitleg en detail te moeten geven.
   

 4. De deelnemers dienen zich te houden aan de richtlijnen van de organisatoren. In alle onvoorziene omstandigheden en situaties zullen de organisatoren een beslissing nemen. Zij dienen hierover geen verantwoording af te leggen of geen detail uitleg te geven aan de betrokkenen.
   

 5. Milieuzorg :
  De zone van het Army Camp wordt georganiseerd op een Provinciaal Recreatiedomein.
  Alle deelnemers zijn gehouden het milieu en het terrein dat zij hebben gebruikt te eerbiedigen, bij vertrek in zijn oorspronkelijke staat achter te laten en het afval in de daarvoor voorziene afvalcontainer te deponeren.
  Het graven van putten, afbreken van takken, beschadigen van bomen enz. is ten strengste verboden.
  Alle voertuigen dienen altijd op de betonstroken te blijven, en mogen zich nooit op het gras bevinden. Dit geldt eveneens voor overhangende delen van een voertuig boven het gras.
  Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de zuiverheid van zijn stand en kampplaats. Vuilniszakken zullen hiervoor bij aankomst verdeeld worden door de organisatie. Ze zijn telkens verkrijgbaar op het HQ Army Camp. Het uitspoelen van eetketels of bakketels is verboden in de grasbermen. Het afvalwater moet opgevangen worden en mag niet geloosd worden in de oppervlaktecollectoren.
  Afval kan ongelukken veroorzaken met mogelijk fatale gevolgen.
   

 6. Voertuigbeweging :
  Voor een maximale veiligheid van de deelnemers en van de bezoekers, wordt er geen enkele verplaatsing met gemotoriseerde voertuigen toegestaan en is alle verkeer te allen tijde verboden, met uitzondering van de hulpdiensten.
  De chauffeurs van de voertuigen dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het voertuig welke zij besturen.
  Bijtanken van voertuigen is niet toegelaten op het terrein.
   

 7. Het gebruik van generatoren is niet toegestaan. Het bekomen van nutsvoorzieningen kan vooraf aangevraagd worden. De aanvrager dient zelf te voorzien in voldoende verlengkabels en / of waterslangen.
   

 8. Brandblussers :
  Het maken van open vuur in gelijk welke vorm is ten strengste verboden.
  Alle deelnemers moeten een geldige en gekeurde brandblusser ter plaatse hebben. De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door brand.
   

 9.  Alle deelnemers zullen zich aan de elementaire beleefdheids- en hoffelijkheidregels houden.
   

 10. Het kampement start op vrijdag 10u tot loopt tot zondag 17u. Deelnemers kunnen zondag vanaf 16u met de afbouw van het tentenkamp aanvangen. In de gebouwen, onmiddellijk naast het kampterrein, zijn gescheiden toiletten voor mannen vrouwen aanwezig. Het gebruik van de toiletten is gratis.
   

 11. Op zaterdagavond wordt er een “Army Camp Bal” met aansluitend een party georganiseerd. De toegang tot dit bal, inclusief de party nadien, bedraagt 10€. De zaal opent om 18u30. De party eindigt om 05u.
  Wij vragen u tijdens uw aanwezigheid op het bal uw “mooiste uniform” of “mooiste kleedje”, voor de dames, aan te trekken.
   

 12.  Uitsluitend militaire tenten en historische voertuigen zijn toegelaten op het kampement.
   

 13.  Alle uniformen zullen op een correcte en respectvolle wijze gedragen worden.
   

 14. Wapens :
  Het dragen van wapens, in overeenstemming met de thans geldende Belgische wetgeving, is toegelaten. De wapens moeten onschadelijk gemaakt zijn, in overeenstemming met de thans geldende Belgische wetgeving. De handwapens moeten te allen tijde in hun holster gedragen worden.
  Buiten op het kampterrein is het bij zich hebben van wapens niet toegelaten.
   

 15. Munitie :
  Het afvuren van simulatiemunitie is enkel toegestaan mits schriftelijke toelating van de organisatie en mits het voorleggen van een ondertekende veiligheidsbriefing. Het afvuren van pyrotechnische munitie (bijv. lichtfakkels en vuurpijlen) is verboden en heeft ogenblikkelijke verwijdering van het terrein door de politie zonder recht op enige schadevergoeding tot gevolg.
   

 16. Aansprakelijkheid :
  Noch de organisatoren, noch hun medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verloren gaan, diefstal en / of beschadiging van (materieel in) de stands/ kampplaatsen en/ of tentoongestelde voertuigen en vliegtuigen, noch voor gebeurlijke ongevallen of voor enig persoonlijk letsel, opgelopen op het volledige terrein en dit gedurende de ganse periode van het Army Camp evenement, dit inclusief opbouw- en afbraakperiode. Elke schade die door een deelnemer of bezoeker wordt veroorzaakt, zal worden hersteld op zijn kosten.
   

 17. Drugs :
  Het gebruiken, in bezit hebben, verstrekken van en / of handelen in zowel soft- als harddrugs is op het gehele terrein ten strengste verboden. Bij overtreding zal de organisatie in geval van softdrugs deze deelnemer / bezoeker van het terrein verwijderen. In geval van harddrugs zal ook de politie ingeschakeld worden.
   

 18. De organisatoren behouden zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten die de organisatie vrijwillig of met opzet in gevaar zou brengen. Desgevallend zal er beroep worden gedaan op de ordediensten om de goede orde te bewaren en / of als zou blijken dat er inbreuken op de wetgeving zijn gepleegd die het goede verloop van het evenement in gedrang zouden brengen.
   

 19. De organisatoren behouden de rechten om de gemaakte beelden en foto’s te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden. Het initiatief ligt bij het individu om de toestemming te weigeren voor het maken van portretbeelden.
  De uitbeelding van de personen en de daarbij horende beelden geven niet het recht deze personen te koppelen aan een politieke of persoonlijke overtuiging.
   

 20. De organisatoren zijn te allen tijde beschikbaar om uw vragen te beantwoorden en eventuele   problemen zo goed mogelijk op te lossen.

 

Contactpersonen :

Frank Clinckemaillie - 0484 93 88 18

Dirk Thijs – 0476 332 008

De organisatie dankt u voor uw deelname en wenst u een aangename kampperiode!

bottom of page